Gemeenteraad Haaren is de weg volledig kwijt

Na een tumultueuze Raadsvergadering heeft de Gemeente Haaren in meerderheid vanavond als volgt besloten over de gemeentelijke toekomst van Haaren:

De Raad heeft vastgesteld dat de gemeente gaat opsplitsen. Doch niet eerder dan het (in de ogen van het College van Haaren) het moment daar is… oftewel dat men vindt dat er voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.

En op dit punt komt direct de subjectiviteit om de hoek kijken. Wie bepaalt wanneer Haaren zelf en de “buren” hier klaar voor zijn?

Verder heeft men besloten dat voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt, eerst de inwoners worden geraadpleegd. Men vind draagvlak onder de inwoners belangrijk. Dat is uiteraard terecht…. maar waarom heeft de Gemeenteraad eind januari dan besloten om geen Referendum te laten plaatsvinden?

Het Haarense College krijgt de opdracht om actief op zoek te gaan naar een toekomstbestendige oplossing voor wat betreft de opsplitsing van de Gemeente Haaren en men geeft voor de tussenliggende periode een aantal kaders mee:

  1. Blijf in gesprek met en volg ACTIEF de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal per halfjaar aan de Gemeenteraad en informeer de inwoners of zoveel eerder als daartoe aanleiding voor is.
  2. Blijf in gesprek met en volg ACTIEF de ontwikkelingen bij de Provincie en rapporteer eenmaal per half jaar aan de Gemeenteraad en informeer de inwoners zonodig eerder wanneer daartoe aanleiding voor is.
  3. Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen samenwerkingsverbanden aan die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of die daaraan niet in de weg staan en ga bij het aanpassen van samenwerkingsverbanden het gesprek aan wat een toekomstige opsplitsing van de Gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.
  4. Maak in relatie tot het toekomstperspectief keuzes in de organisatie met het ook op verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en beheersing van kosten.

Zowel de neutrale “toeschouwer” als de Belangengroep Toekomst Haaren kan een dergelijk besluit van de Gemeenteraad niet goed plaatsen. Onderstaand treft u de tekst van de inspreekbeurt van de Belangengroep Toekomst Haaren aan.

Geachte leden van de gemeenteraad, Geacht college van Burgmeester en Wethouders,

Raadsleden, u wordt gevraagd om vanavond het toekomstperspectief vast te stellen inzake de gemeentelijke toekomst van Haaren. Het College wil het toekomstperspectief laten afhangen van hun zienswijze of de betrokken buurgemeenten voldoende toekomstbestendig en bestuurskrachtig zijn. Men vindt kennelijk dat de buurgemeenten er nu nog niet klaar voor zijn. U weet heel goed dat de buurgemeenten (in het bijzonder Tilburg, Oisterwijk en Vught) er WEL klaar voor zijn.

U weet dat zelfstandigheid (hoofdlijn 1) geen toekomstbestendige en veerkrachtig bestuurlijke oplossing is voor de langere termijn. En met z’n allen (College, Raad en inwoners) zijn we van mening dat het toekomstperspectief voor de gemeente een opsplitsing is, waarbij de oriëntatie van de inwoners van ieder van de dorpen leidend is. Die oriëntatie is duidelijk! Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag!

In de raadsvergadering van 28 januari 2016 werden door verschillende partijen amendementen op de vraagstelling ingediend, waarbij u geachte Raadsleden niet tot een overeenstemming kon komen. Het gevolg hiervan was dat u besloot geen raadplegend referendum te organiseren met betrekking tot de toekomst van de gemeente Haaren. 

De wijze waarop en de inhoud van het ingediende voorstel aan de Raad van vandaag, heeft de Belangengroep Toekomst Haaren doen besluiten om een brandbrief te sturen aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

Een heel democratisch proces is opgezet met als einddoel een brede volksraadpleging. Dat einddoel is echter niet bereikt. Sterker nog:

  • Het toekomstperspectief van de gemeente Haaren -opsplitsen- wordt afhankelijk gemaakt van de toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing van 4 andere gemeenten (Vught, Oisterwijk,Tilburg en Boxtel, waarbij de gemeente Haaren bepaalt of en wanneer deze gemeenten aan deze criteria voldoen;
  • Eenmaal per halfjaar zal het college van B&W dan bekijken of deze gemeenten zover zijn;
  • Eenmaal per halfjaar zal het college van B&W dan de ontwikkelingen bij de Provincie bekijken;
  • Men gaat door met samenwerkingen in de regio, voor zover deze bijdragen aan een toekomstige opsplitsing …of deze niet in de weg staan.

Niet alleen voelen burgers van de gemeente Haaren zich met dit raadsvoorstel volledig genegeerd, maar ook hebben zij de stellige indruk, dat de toekomst van Haaren op de zeer lange baan wordt geschoven. Waarbij zij zich, op basis van ervaringen uit het recente verleden, ook ernstige zorgen maken over samenwerkingsverbanden, welke later slechts moeizaam of tegen hoge prijs weer ontbonden kunnen worden. En u zichzelf, zoals u weet, grotendeels buiten spel zet. Veel belastinggeld, tijd en energie lijken daarmee verspild.

In het visiedocument (Veer)krachtig Bestuur in Brabant: ‘Leiderschap en dienstbaarheid’ staat als een van de drie belangrijkste uitgangspunten: “De overheden staan voor een dubbelopgave. Aan de ene kant is er meer slag- en schakelkracht nodig en aan de andere kant is het belangrijk om herkenbaar te zijn voor de burger en betrokken te zijn bij wat er lokaal gebeurt”.

Het kan volgens ons niet zo zijn, dat het voorliggende raadsvoorstel daaraan voldoet. Immers men besluit in feite om NIETS te doen. Daarom heeft de Belangengroep Toekomst Haaren de Provincie gevraagd in te gaan grijpen. Uit oogpunt van transparantie heeft een ieder van u deze brief ontvangen voordat deze naar de pers verzonden is…. en ik nu daar delen van inspreek.

De Belangengroep Toekomst Haaren adviseert u ACTIEF en DIRECT aan de slag te gaan en in gesprek met de inwoners en ondernemers – die u zegt te vertegenwoordigen – om zodoende goed voorbereid te zijn op de periode dat de gemeente niet zelfstandig kan blijven. En dat laatste, daar was u het met z’n allen al over eens !! Dus verwerp het voorliggende voorstel vanavond inzake “Bestuurlijke en Organisatorische toekomst gemeente Haaren”…. althans, haal die halfjaar termijnen eruit en ga er direct mee aan de slag!

Resumerend en tot slot:

In november 2014 heeft de gemeenteraad van Haaren, onder massale druk van de inwoners, de voorgenomen ambtelijke en bestuurlijke fusie met de gemeenten Boxtel en St.Michielsgestel opgeschort, omdat dit voorstel niet gedragen werd door de inwoners.

Veel inwoners gaven aan meer te zien in een opsplitsing van de gemeente, omdat ze niets met de gemeenten Boxtel en St.Michielsgestel hebben en hun oriëntatie veel meer ligt op Oisterwijk, Vught, Udenhout/Tilburg en voor Esch op Boxtel.

Sinds die tijd is een heel democratisch proces doorlopen: een bureau werd ingehuurd om een plan van aanpak te maken en een scenario onderzoek te begeleiden, een Brede Klankbordgroep werd opgericht en onderzoek gedaan naar 36 scenario’s, waaruit ook weer uitkwam dat opsplitsen de beste optie was.

De gemeente Haaren wil dat ook, maar pas op termijn. Want zij wil bepalen wanneer de 4 andere gemeenten een bestuurskrachtige en toekomstbestendige oplossing kunnen bieden aan de 4 Haarense dorpen. Een brede volksraadpleging (referendum) zou als sluitstuk van het gehele proces dienen. Maar u oordeelde uiteindelijk anders.

Nu ligt er een raadsvoorstel waarbij men voorlopig gewoon niets gaat doen. Alles wordt op de lange baan geschoven. Hoe kan men nu zonder ACTIEF aan de slag te gaan, goed voorbereid zijn op de toekomstige opsplitsing?

Dank voor uw aandacht | Peter Dirks Namens de Belangengroep Toekomst Haaren.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s